Thế giới có gần 200 quốc gia, từ những đất nước với dân số 1,4 tỷ người (như Trung Quốc và Ấn Độ) đến những quốc gia có dân số chỉ chiếm 0,001% con số trên.

Ảnh: PopulationPyramid.net.

Dân số theo châu lục

Trong mô hình dữ liệu trên, điều đầu tiên bạn có thể nhìn thấy là kích thước tương đối của các châu lục, trong đó, diện tích phần châu Á (màu xanh dương) chiếm tới 60%.

Dưới đây là những con số theo khu vực:

dân số toàn cầu - RbsxDQUcNyU08aPQyjbZRxX618qByoAp5Ca yiIRg UW1cIuTGQOkeodpqSOe9Eky2yIYgEEHM0hA4Qb7JdpEs60y0dclwTRlls3CllFhVpZGRGBLRitVP0gdMxToZnNlGZEAtc ivCDnXVh9QXayRqJeBtk5m2CBASCshtO6UJWrVqk68Oph5Bz4drQUU9eKyERsqTh9GOr RYMVnxUIzGKHAlzylAc5WONrchtCTN3Yvjt0MkrAMERN9FSG5uToe1nI tKGmv6ZY0kTVCkeSR70HSI1DOW8yYGlaK1aSUmmao2lmeSo8Kaq4OAOCl7M7eVa kRXRzXtVVoJpkMRw8UVmoE gPMUnsNBumKisynHRT0M1oaOzU8ehNyeW7HI6iQ33twcEXFenCenqox Jfe8Mz66 mZCOEL1UpKH mqrYCDBCrCLQswZnTXLiTyRXC7YxlCUBF u4LLxP9f1gIYxcEpHLBXzodqlLgQ8Dv7nvDhXpF3eFrfy Wbx8UX 3CeTjgdf4T2MDQbKN9BQROU8VBZZbNnvP0QdJWuqInK1bSSHWnB EVFMoA02hJS vvK6WqC9zTeDRz yBzc5dSMrxSMldZqGMi u4p6QYhpNL qnCFqEe7StMF2oZ4GbvjvUCSUfjt jwD1trEtnB8iP 3IlfWvrN9WxqfCoxD1ZQgaJ6SEDPIJq BgJxfAOkQwED5OzAmKbrNZB4gI ze0 w745 h248 no - Dân số toàn cầu qua một bức ảnh

Ảnh: World Economic Forum.

Châu Á và châu Phi tập trung khoảng 75% dân số thế giới. Trong khi đó, các khu vực của châu Âu, Bắc Mỹ, Nam Mỹ và châu Đại Dương chỉ chiếm 25%.

10 quốc gia đông dân nhất

Trung Quốc và Ấn Độ có tổng dân số là 2,7 tỷ người, chiếm 36% dân số toàn cầu.

dân số toàn cầu - K2He9xKbDpD4VfS PbXpdo8LtweU6ii0U4cWMY48zaypIyb4piA0x9UhSF 1qyjDErYs6zpTfQCPhBxAYgoKprleeTkdUHxboodm2ue u8rtSLiK2aPXhu 6R 0vrASh9fF7b4I67uydpk7hyHYUjFOBqWwHKor05joHqA4ONh eTulBFxAmeRg5ypDUASvhrPfUV4uwAjYnksnfPbjl8fVdpW YRXKxoKx1AHQiwiSJZ552xSJihhMH  J KUNQrSHmphZdlP KazyDNScVYGqyZgtAYeRVU8C8gs6SNGmPMNsb8Vg4U6uugv7jZ0ei8zbcfBIMVTVEE0bCQdzuHVRI3iKUmNszLnR5sa3EazVD72JARRSletpBHYf6OulymXMQqIsF7OVmJ5x1EQ607RioBQf4bTRJjwKFAJ3DRy5qNycQyTWPay6h4CMfULFmiWejvgY MIzaJRNZ0aYM6qyIQgxLPdHsyP0 Dwrqw6PnEeR CtjcVUuYOjope9R8624dF DNA8OZkYLtlPRXXhCLV7yOF7dqis3LfkSl HGXtLD5cRuYSbx6l4 tJCKpr5jH NyML2BnPQeefAUSKOihbGigYYPVe5AV1vzDeZ7cy70xFBw1Yt5H9xa9f3g0rYhogOATQdItNvfjM5y61y05yu9RWERe RgOpyJBXRSdTk49RBb5BTJyPpc7224LrsBBUqEuAK1PyX44HQn3Mv9g w745 h355 no - Dân số toàn cầu qua một bức ảnh

Ảnh: World Economic Forum.

Bên cạnh Trung Quốc và Ấn Độ, các quốc gia khác cũng rất đáng chú ý.

Mỹ, Indonesia, Brazil và Pakistan lần lượt xếp hạng 3 đến 6 trong danh sách 10 quốc gia đông dân nhất thế giới. Tổng số dân của 3 quốc gia này vào khoảng 1 tỷ người.

Nigeria xếp thứ 7 trong danh sách, có siêu đô thị phát triển nhanh nhất trên thế giới. Bangladesh đứng thứ 8 trong 10 quốc gia đông dân nhất thế giới, với mật độ dân số lên đến 1.138 người/ km2.

Cái nhìn cuối cùng về dân số toàn cầu

Dữ liệu về dân số toàn cầu thông qua biểu đồ bong bóng.

dân số toàn cầu - BEJFhJCSfaZ 8VVRfI6vCMZYLEBlqISt7Bb1x5IkH3Xbh6u5KB uZkr41SLi11B4uR8ZRwqh7u V9QQy pTOrSq3VRurJXa0bqUJXvIEshapb6sJ38olFM0 wTG262syrpz0umxEd1SWFZzNB6cbTzciP6mqpYiLiI0anmhpJkdQget6x7LsaFen2SV Qt7swy x rI6l6eFtUGRAFTyVz CHXdy8VL6l5E37CbJ6sj eMug7eTam5z0FjbvbLQsa7qRVg0ffxl2TaYGaKGmL3vWMlJIlOTL wsGxa ESYQzWOb888vKxdEdnW3VnMeqghC3WNRIfbj106JaTwWFtdyOIkP4LSwLiSnt5qhA9Tu  d5CcVv2qOu2 hTXo3ZVB0oX d1tOSFEk8bLlzlUw6DAvslgH3xEUe8r2M y0yl 7GfXVDeYeyPy852mKhivjaWBRfwSlZnn64faa2USazXy5OKV8lTiAY1nvhMomzZ8JH17v Z8BMNmQNw9fDGS82hs9 GftQDhNSpYOP5veY0qImMjRQUsINmdR edwtGHHLVJUeKBNbH7DQ7VeYa8zt32igdAFyNy1wKDyr1j 1FziuqeHvHFl2wMwN61s8pF39vlYOrWY27gSzsreRrnx3LuZu8qS5cgWFkbrtJcnyKUl 7AVq o2n52LqgHtiqQt1Ev2tiq7dz9y W sqt0BGqTk2 68EwhQbpdIiNKnZvY w829 h776 no - Dân số toàn cầu qua một bức ảnh

Ảnh: World Economic Forum.

Source: Ndh.vn